​​​​​​​​​​

ការិយាល័យបច្ចេកទេស

បេសកកម្ម

អភិវឌ្ឍន៍ កែលំអ និងគ្រប់គ្រង ថែរក្សាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស ឧបករណ៍ បរិក្ខារនានា និងអគារ នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថាន

គោលដៅ

  • គ្រប់គ្រង ថែទាំ និង ជួសជុលអគារ ឧបករណ៍ និង សម្ភារៈបច្ចេកទេសទាំងអស់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន
  • ផត្រួតពិនិត្យ និងរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ (ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ)
  • ជួសជុល និង កែលំអ បច្ចេកទេសនានា ដូចជា បណ្តាញភ្លើង-ទឹក និងប្រព័ន្ធឧបករណ៍បច្ចេកទេសបញ្ជរ

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE