១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៩-២០២០ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់ សម្រាប់ឆ្នាំទី១ តែប៉ុណ្ណេះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  និងលើកទី៣ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

សកម្មភាពកីឡា

កីឡា ជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ប្រណិតបំផុត ចំពាះយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ដែលសកម្មភាពកីឡានេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា របស់វិទ្យាស្ថានគ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប់ឆ្នាំសិក្សាទាំងអស់ ដើម្បីអោយកាយ សម្បទា រឹងមាំ និង សាមគ្គីភាព រវាងបុគ្គល និងបុគ្គល កើតឡើងដោយសារកីឡានេះ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយការសហការគ្នារវាង ការិយាល័យសិក្សា និងការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិទ្យាស្ថាន ជាតិបណ្តុះបណ្តាល ដំណើរការរៀបចំ និងចាត់ចែងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ជាប្រចាំឆ្នាំរវាង គរុនិស្សិត និងនិសត្សិ នៃវិទ្យាស្ថាន ដែលមានតំណាង និស្សិតប្រចាំថ្នាក់ នីមួយៗ ជ្រើសរើស កីឡាកររបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើតក្រុម ប្រចាំថ្នាក់នីមួយៗ សម្រាប់ធ្វើការប្រកួត ជាមួយក្រុម ប្រចាំថ្នាក់ដទៃទៀត ក្នុងគោលដៅដណ្តើមយកជើងឯក ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន ហើយក៏ដើម្បីចូលរួមប្រកួតជាមួយវិទ្យាស្ថាន ពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា នងិសាលាដុនបូស្កូផងដែរ ។ សកម្មភាពនេះ ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិត គរុនិស្សិត គ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ ក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែង មិនត្រឹមក្នុងគោលបំណងពង្រឹង សុខភាពរាងកាយដល់គរុនិស្សិត និងនិស្សិត ពិសេស ដើម្បីបង្កើន នូវចំណងសាមគ្គីភាពរវាង គរុនិស្សិត-និស្សិត និងគរុនិស្សិត-គរុនិស្សិត នៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានប្រសើរឡើង ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE