អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

Short Courses


NTTI Short Courses
Short Courses Skills
2 weeks to 6 months, Part-time Study

NTTI is not only providing long-term courses but also providing short-term courses which give specific skills for current and future labor market. The courses are conducted to support the poverty reduction policy of the Royal Government of Cambodia and it is aimed to train rural poor people to gain a qualified ability to earn money for supporting their families.

Course Subjects:

1- Pedagogic Improvement Courses

8- Lighting System Installation in Building

2- Software Design of Information Technology

9- Electrical Equipments Repairing

3- Masonry

10 - Mushroom Nourishing

4- Hair Dressing, Manicuring and Pedicure

11- Fish Nourishing

5- Weaving

12- Arc and Gas Welding

6- Software Design of Electrical Engineering

13- Secretary

7- Software Design of Civil Engineering

14- Service and Maintenance of Air-Conditioning and Refrigeration

15- Electronics Devices Repairing

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE