​​​​​​​​​​

ប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុ

ពិន្ទុចុងក្រោយនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗនឹងដាក់ឱ្យដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម ៖

♦   ការចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ : ១០/១០០
♦   ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស និងមន្ទីរពិសោធន៍ : ១៥/១០០
♦   កិច្ចការស្រាវជ្រាវ : ១៥/១០០
♦   ប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស : ៦០/១០០
♦   ពិន្ទុសរុប : ១០០/១០០
ពិន្ទុផ្តល់ឱ្យសិស្ស-និស្សិតម្នាក់ៗសម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗ គឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធជាលេខ។ នៅក្នុងការគណនាមធ្យមភាគ របស់ពិន្ទុ សរុប រូបមន្តខាងក្រោមត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ ៖

ពិន្ទុសរុប  =ពិន្ទុមធ្យមនៃគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ + ពិន្ទុប្រឡងបញ្ចប់/២

និទ្ទេស A+ = 95 —100
និទ្ទេស A = 90 —94
និទ្ទេស A- = 85 —89
និទ្ទេស B+ = 80 —84
និទ្ទេស B = 75 —79
និទ្ទេស B- = 70 —74
និទ្ទេស C+ = 65 —70
និទ្ទេស C = 60 —64 និទ្ទេស C- = 50 —59
និទ្ទេស D = < 50
និទ្ទេស E = អវត្តមាននៅពេលប្រឡង

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE