​​​​​​​​​​

ប្រព័ន្ធការដាក់ពិន្ទុ និង ចំណាត់ថ្នាក់

ប្រព័ន្ធនៃការដាក់ពិន្ទុ

គ្រប់សកម្មភាពនៃការវាយតម្លៃកិច្ចការនីមួយៗ ត្រូវបានពិន្ទុសរុប ០ ដល់ ១០០

កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់

វិធីនៃការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់គឺអាស្រ័យទៅលើ ពិន្ទុមធ្យមភាគនៃ លទ្ទផលឆមាសទី១ ពិន្ទុកម្មសិក្សា និង ពិន្ទុប្រឡងបញ្ចប់។ ក្នុងការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ បើសិនជាមានលេខស្ទួន អាទិភាពទី១ គឺត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅនារី ទី២ គឺត្រូវបានផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកដែលមានអវត្ដមានតិច និងអាទិភាពទី៣ ផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាង។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE