​​​​​​​​​​

ស្រាវជ្រាវនិង ស្ថិតិ ផែនការ

  • សិក្សាពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់
  • ទាក់ទងជាមួយអង្គការនិងស្ថាប័ននានាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់និស្សិត
  • ចងក្រងនិងរៀបចំស្ថិតិ និស្សិត សាស្ដ្រាចារ្យ និងមន្រ្តីរាជការនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន។ រៀបចំនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តផែនការសកម្មភាពនិងទិសដៅនាពេលអនាគតនៃវិទ្យាស្ថាននេះ។
  • បង្កើតគម្រោងនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យា។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE