​​​​​​​​​​

ដៃគូរសហការ

សកលវិទ្យាល័យ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

សកលវិទ្យាល័យ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ជាសាកលវិទ្យាល័យមួយចាស់បំផុត នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 20 ខែតុលាឆ្នាំ 1954 ។ ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន, UPI បានក្លាយជាស្ថាប័នអប់រំខ្ពស់ នៅឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានបេសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនផ្តោតលើការអប់រំ។

អាន​បន្ត៖ សកលវិទ្យាល័យ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ធនាគារអន្តរជាតិ Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GTZ)

ជំនាញទូលំទូលាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព សេវាផ្តល់ជូនដោយធនាគារអន្តរជាតិ Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GTZ) GmbH គូរនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនៃការជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងតំបន់និងជាមួយនិងបានសាកល្បងគ្រប់គ្រងដឹងពីរបៀប។

អាន​បន្ត៖ ធនាគារអន្តរជាតិ Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GTZ)

Regional Cooperation Platform

ការខ្វះគ្រូដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ និងគ្រូដែលអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អ នៅក្នុងវិស័យបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល (TVET) នេះគឺជាបាតុភូតទូទៅនៅប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

អាន​បន្ត៖ Regional Cooperation Platform

National Polytechnic Institute of Cambodia

National Polytechnic Institute of Cambodia គឺជាស្ថាប័នសាធារណៈដ៏ធំបំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព ក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដល់សិស្ស។ NPIC គឺជាវិទ្យាស្ថានបច្ចកវិទ្យាស្តង់ដា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។

អាន​បន្ត៖ National Polytechnic Institute of Cambodia

SEAMEO VOCTECH - Brunei Darussalam

SEAMEO VOCTECH ជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងចំនោមមជ្ឈមណ្ឌលទាំង១៦ របស់ SEAMEO ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង Bandar Series Begawan, ប៊្រុយណេដារូសាឡឹម។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 28 ខែសីហាឆ្នាំ 1990 ដែលមានអាណត្តិដើម្បីពង្រឹង និងកែលម្អគុណភាព នៃការអប់រំបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាល តាមរយៈការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍នេះ។

អាន​បន្ត៖ SEAMEO VOCTECH - Brunei Darussalam

Ministry of Labor and Vocational Training

Ministry of Labor and Vocational Training (Cambodia) Address : No 3 Russia Federation Sangkat Touek Laak Khan Toul Kork Phnom Penh City Phone : (855-23) 88 43 75 || Fax : (855-23) 88 43 76 || E-mail: info@mlvt.gov.kh || Website: www.mlvt.gov.kh For more information please visit Ministry of Labor and Vocational Training (Cambodia)

National University of Laos

The National University of Laos (NUOL) was officially established by merging the existing Higher Education Institutes which were formerly under the supervision of several Ministries into one university under the Ministry of Education in accordance to the Decree Number 50/PM of the Prime Minister of the Lao PDR dated 9.6.1995. NUOL is a multi-campus structure, with its 8 campuses including Done Koy Campus (Sethathiraj Hospital) are scattered within a 30-Km radius of Vientiane Capital City. NUOL comprises of 11 faculties, a School of Foundation Studies, a Central Library, 6 centers and a main hospital.

Read more: National University of Laos (NUOL)

Rajamangala University of Technology Thanyaburi - Thailand

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), long established, and possessing high recognition for its educational quality for over 30 years under the name Rajamangala Institute of Technology (RIT) with its campuses found nationwide

Read more: Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)

Burapha University - Thailand

urapha University originated from Bangsaen Educational College which was the first regional tertiary educational institute, established on July 8, 1955. Subsequently, it became a campus of Srinakharinwirot University and was renamed Srinakharinwirot Univeristy, Bangsaen Campus on June 29, 1974. On July 29, 1990, it was again renamed Burapha University and later became autonomous on January 9, 2008.

Read more: Burapha University

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE