១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៩-២០២០ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់ សម្រាប់ឆ្នាំទី១ តែប៉ុណ្ណេះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  និងលើកទី៣ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

គោលបំណង

គោលបំណងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសគឺ:

  • អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើសមត្ថភាពសម្រាប់ ជនបទ និង ទីក្រុងនៃប្រទេស
  • ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល លើការគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាល និង ដំណើរការនៃ ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
  • ធ្វើសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូដែលខ្វះចន្លោះ និងមានស្រាប់អោយចូលទៅក្នុងកម្មវិធី អភិវឌ្ឍន៍ បុគ្គលិក និងអប់រំគ្រូថ្នាក់ជាតិ។
  • រៀបចំ និងផលិតធនធានសិក្សាអោយបានត្រឹមត្រូវ និងសមស្របតាមនិយាមគរុកោសល្យ
  • ធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើនិន្នាការ និងនយោបាយរបស់ TVET នៅក្នុងតំបន់ និងផ្តល់អនុសាសន៍ ទៅលើ ទិសដៅអនាគតរបស់ TVET ដើម្បីអោយប្រាកដច្បាស់ថាមានប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ សមរម្យ និងអាចបត់បែនបាន ដើម្បីបំពេញ តាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE