​​​​​​​​​​

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

វិទ្យាស្ថានជតាបិណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនក្នុង សមាគមជាតិសាសន៍ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលក្នុងនោះបុគ្គលិករបស់វិទ្យាស្ថានជាច្រើននាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនឱ្យ ទៅចូលរួមក្នុង កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ដែលឧបត្ថម្ភដោយ អង្គការ AOTS អង្គការ APO អង្គការ SEAMEO VOCTECH អង្គករានៃប្រទេសនិយមនិយាយភាសាបារាំង (La Francophonie ) អង្គការ UNESCO - UNEVOC និង សាកលវិទ្យាល័យ FRESNO រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE