ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានសហការជាមួយ សាលាបង្រៀនបើកបរទោចក្រយានយន្ត អិន ស៊ី អិច

NTTi ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៨៖០០ព្រឹកឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានសហការជាមួយ សាលាបង្រៀនបើកបរទោចក្រយានយន្ត អិន ស៊ី អិច បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ចំណេះដឹងបន្ថែមពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងបច្ចេកទេសបើកបរម៉ូតូ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគុណតម្លៃនៃអ្នកបើកបរលើដងផ្លូវសាធារណៈ ដល់និស្សិតបច្ចេកវិទ្យាចំនួន ១៧៩នាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅNTTI (វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងមានបន្ត »»»...) ៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE