ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូបច្ចេកទេស

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូបច្ចេកទេស មុនចេញដំណើរ ដើម្បីចូលរួមវគ្គបំប៉នសមត្ថភាពជំនាញបច្ចេទេស និងបង្កើនបទពិសោធន៍ នៅប្រទេសចិន ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី១៨»៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE