ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូជំនាញបច្ចេកទេសនៃ WZVTC ប្រទេសចិន ក្នុងគម្រោង Silk Road College

ព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូជំនាញបច្ចេកទេសនៃ WZVTC ប្រទេសចិន ក្នុងគម្រោង Silk Road College ៤ខែដំបូងដែលត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE