អត្ថបទ

បរិញ្ញាបត្រ វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច

រយៈពេល៤.៥ឆ្នាំ

សិក្សាពេញម៉ោងចំនួន ២១៦ក្រេឌីត

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច នឹងផ្តល់លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលអ្នកសិក្សាត្រូវការ ចាំបាច់សំរាប់ ការងារអាជីព ដែលរចនា និងអនុវត្តដំដោះស្រាយ Hardware និង Software ទៅលើបញ្ហា បច្ចេកទេសយ៉ាងសំខាន់សំរាប់ ប្រពន្ធ័បញ្ជាកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿង អេឡិចត្រូនិច ផ្សេងៗទៀត ។ ការសិក្សាមានបញ្ចូលទាំង កុំព្យូរទ័រ និងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។ ការសិក្សាមានបញ្ចូល ទាំងសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិច សញ្ញាឌីជីថល ការប៉ាន់ប្រមាណទិន្នន័យ សរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។ នៅក្នុងការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអេឡិចត្រូនិចនេះ អ្នកសិក្សានឹងទទួល បានជំនាញចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើករាស្រាវជ្រាវ រៀបចំតម្លៃប៉ាន់ស្មានគំរូ រៀបចំសៀគ្វី តំឡើងប្រព័ន្ធ និងបរិក្ខារ ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការពិសោធន៍ ផ្តល់ តម្លៃថែទាំ និងបទដ្ឋានដំណើរការ ដោះស្រាយបញ្ហា និងគ្រប់គ្រងអ្នកបច្ចេកទេស អ្នកសរសេរកម្មវិធី និង អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះ ។ ចំពោះអាជីពការងារវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច គ្របដណ្តប់លើវិស័យ ឧស្សាហកម្មជាច្រើន រួមមានដូចជា ឧស្សាហកម្មស្រាវជ្រាវ ការស្រាវជ្រាវយោធា រដ្ឋាភិបាល សន្តិសុខ គមនាគមន៍ និង ផលិតផលប្រើប្រាស់ ។

ឱកាសអាជីពការងារ

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃអាជីពការងារជាទូទៅ ដែលអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច ទទួលបានដែល ក្នុងនោះ មានដូចជា ៖ វិស្វករអគ្គិសនី អ្នកវិភាគប្រពន្ឋ័កម្មវិធី វិស្វករទូរគមនាគមន៍ និងវិស្វករជីវៈ វេជ្ជសាស្ត្រ ។

កម្មវិធីសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច

 • គីមីវិទ្យា
 • ទស្សនៈវិជ្ជា
 • រូបវិទ្យាវិស្វកម្ម
 • មេកានិចវិស្វកម្ម
 • គំនូវិស្វកម្ម
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
 • គណិតវិទ្យាវិស្វកម្ម
 • វិស្វកម្មបរិស្ថាន
 • សរសេកម្មវិធី C
 • វិស្វកម្មអគ្គីសនី
 • វិស្វកម្មអេឡិត្រូនិច
 • សំភារៈអេឡិចត្រូនិច
 • រង្វាស់
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ
 • Digital Logic
 • AutoCAD Design
 • Mathlab Programming
 • អេឡិចត្រូនិចអានុភាព
 • ប្រព័ន្ឋទំនាក់ទំនង
 • រចនាអេឡិចត្រូនិច
 • ទំនាក់ទំនងទិន្ន័យ
 • Optoe-lectronics
 • វិស្វកម្មបញ្ជា
 • ប្រព័ន្ធបំពាក់បន្ថែម
 • Micro-processors
 • តបណ្តាញកុំព្យូទ័រ
 • ដំណើរការសញ្ញា
 • រចនាអេឡិចត្រូនិចកំរិតខ្ពស់
 • ការគ្រប់គ្រង់ស្ទាត់ជំនាញ
 • វិភាគសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិច
 • អេឡិចត្រូម៉ាញេទិច “ដែន និងរលកសញ្ញា”
 • ប្រព័ន្ឋវិស្វកម្មទំនាក់ទំនង់
 • វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ
 • អនុវត្តន៍រោងជាង
 • និក្ខេបបទ

Career Opportunities

NTTI graduates have been well educated in both fundamental and professional knowledge to become high qualified civil engineers for the needs of society.

ដៃគូ​និងកិច្ចសហប្រតិបត្តការ
 

អនុបណ្ឌិត វិស្វកម្មអគ្គិសនី

ថ្នាក់ម៉ាស្ទ័រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម អគ្គិសនី បណ្តុះបណ្តាល និស្សិតលើជំនាញ ទំនាក់ទំនង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែល ចាំបាច់សម្រាប់ អាជីពជា វិស្វករអគ្គិសនី។ និស្សិតកម្រិត ម៉ាស្ទ័របច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្មអគ្គិសនី នឹងទទួលបានការ បណ្តុះបណ្តាល ជំនាញឈានមុខគេ ខាងផ្នែកគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ការសម្រេចចិត្ត និងដំណោះស្រាយបញ្ហា ។ អានបន្ត...

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

នាយកវិទ្យាស្ថាន
នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
នាយករងអប់រំ នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែល yok.sothy@ntti.edu.kh
ឈ្មោះ លោក ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែល khemrin2010@yahoo.com
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែល mom_somach@yahoo.com
ឈ្មោះ អ្នកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែល sokchan48@yahoo.com

Flag Counter PageRank Checking IconCambodian Hosting

Cambodian Hosting