​​​​​​​​​​

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងអគ្គិសនី

បង្កើនចំណេះដឹង និងការងារស្រាវជ្រាវ ពិសេសការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីទទួលបាននូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ ការសិក្សាជ្រាវជ្រាវ នានា នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

  • ត្រួតពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវបន្ថែមចំពោះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីកែប្រែកម្មវិធីសិក្សាឱ្យដើរទាន់ ការវិវត្តន៍របស់បច្ចេកវិទ្យា និងទីផ្សារការងារ ទាំងបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត
  • តាមដាន និង វាយតម្លៃ សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចគ្រប់ឆ្នាំសិក្សា
  • ពង្រឹង និងសហការណ៍ជាមួយការិយាល័យសិក្សា ក្នុងការធ្វើការបែងចែកកាលវិភាគប្រឡង ត្រួតពិនិត្យ លទ្ធផលប្រឡង និងវិន័យសិស្ស-និស្សិត
  • បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនឯកជន សាធារណៈនានា ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍
  • រៀបចំ និងចាត់ចែង ត្រួតពិនិត្យ ដំណើរការសរសេរសារណារបស់និស្សិត
  • រៀបចំ និងចាត់ចែងដំណើរការធ្វើបទបង្ហាញប្រធានបទសារណារបស់និស្សិត
  • រៀបចំ និងចាត់ចែងទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិត
  • បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ ដើម្បីទទួលបានកិច្ចសហការណ៍ជាមួយក្រុមហ៊ុន អង្គការ ស្ថាប័ននានា ដែលមានជំនាញ បច្ចេកទេសទាំង អស់នេះ សម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតឱ្យចុះធ្វើកម្មសិក្សា
  • គ្រប់គ្រង និងថែទាំឧបករណ៍ និងសម្ភារៈទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងរោងជាង

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE