១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៨-២០១៩ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់  បញ្ចុះតម្លៃ៣០% សម្រាប់និស្សិតនារីរយ​ៈពេល៤ឆ្នាំកន្លះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨   ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨  ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

Contact Us

National Technical Training Institute

Address: Russian Blvd, Sangkat Teukthla Khan Sensok, Phnom Penh CAMBODIA.

Office Phone: (855) 23 883 039

Fax Phone: (855) 23 883 039

Email Address: info@ntti.edu.kh

Contact Name

Director of NTTI

Name: HE. Yok Sothy
Mobile Phone: 012 667 753
Email Address: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance

Name: Mr. Chhar Khemarin
Mobile Phone: 012 300 060
Email Address: khemrin2010@yahoo.com

Deputy Director of Education

Name: Mr. Mom Somach
Mobile Phone: 012 772 828
Email Address: mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair

Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile Phone: 012 859 901
Email Address: sokchan48@yahoo.com

Head of Division

Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email: meas_sarith@ntti.edu.kh

Head of Department

Name: Mr.Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email: sorphorntun@ntti.edu.kh

Head of Department

Name: Mr.Ek Phannarann
Mobile: 012 957 684
Email: rann@ntti.edu.kh

Head of Department

Name: Mr.Sok Sakora
Mobile: 078 927 810
Email: sakora@ntti.edu.kh

Head of Department

Name: Mr.Dy Long
Mobile: 011 666 226
Email: dylong@ntti.edu.kh

Head of Department

Name: Mr.Prak Sam Ol
Mobile: 0977 610 831
Email: p.samol@ntti.edu.kh

Head of Department

Name: Mr.Man Inn
Mobile: 012 920 565
Email: inn@ntti.edu.kh

Head of Department

Name: Mr.Sek Chann Chealy
Mobile: 012 676 792
Email: chealy@ntti.edu.kh

Head of Division

Name: Mr.Som Vandorn
Mobile: 012 309 556
Email: chealy@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE