​​​​​​​​​​

ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បេសកកម្ម

គ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ លិខិតបទដ្ឋានរដ្ឋបាល រៀបចំ និងត្រួតពិនិត្យ ចំណូល-ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ បរិស្ថាននៅ បរិវេណវិទ្យាស្ថាន រៀបចំរចនា សម្ព័ន្ធ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនានា ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នៅ ក្នុងវិទ្យាស្ថាន ។

គោលដៅ

 • គ្រប់គ្រង និងរក្សា រាល់ឯកសារលិខិតបទដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្នុងវិទ្យាស្ថាន
 • បង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណូល-ចំណាយ
 • រៀបចំសិក្ខាសាលា និង វេទិកានានា នៅក្នុងសង្គម (ធានាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ អនាម័យ និង ភាពស្អាត ជានិច្ចឦ)
 • រៀបចំកម្មវិធីបុណ្យជាតិផ្សេងៗ ដែលត្រូវអនុវត្តន៍នៅក្នុង វិទ្យាស្ថាន
 • គ្រប់គ្រង និងថែរក្សា ទ្រព្យសម្បត្តិ នានា ដែលមាននៅក្នុង វិទ្យាស្ថាន
 • រៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ គ្រប់គ្រង់ទ្រព្យសម្ភារៈរបស់វិទ្យាស្ថាន និងតារាងប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋានប្រចាំខែនីមួយៗ
 • រៀបចំរបាយការណ៍ដែលគូសបញ្ជាក់អំពីសមិទ្ធិផលរបស់ វិទ្យា ស្ថាន សម្រាប់ផ្តល់ជូនក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 • ទំនាក់ទំនងការងារ ទាំងក្នុង និង ក្រៅវិទ្យាស្ថាន
 • រៀបចំ និង ជ្រើសរើស សិស្ស-និស្សិត, គរុនិស្សិត ឱ្យចូលរៀន និង ស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាន
 • ថែទាំអគារ និង បរិស្ថាន នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថាន
 • រៀបចំតម្លើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្ក គ្រឿងឥស្សរិយស ជូនមន្ត្រី
 • រក្សាបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សសំរាប់គ្រូបង្រៀន និងបគ្គលិករដ្ឋបាល
 • គ្រប់គ្រង ការបង់ប្រាក់ បន្ថែមម៉ោង សម្រាប់បុគ្កលិក
 • គ្រប់គ្រង ការចំណាយលើ ការថែទាំ និងការបង្កើនអនីតិជន
 • គ្រប់គ្រង ទ្រព្យសកម្មថេរ និងមិន ថេរ
 • ទទួលយកប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាពីសិស្ស

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE