​​​​​​​​​​

ការិយាល័យសិក្សា

 • រក្សាឯកសាររបស់សិស្សនិងការកត់ត្រា
 • ផ្តល់នូវប្រតិចារឹកសិក្សា
 • រក្សាកំណត់ត្រាវត្តមាននៃការសាស្រ្តាចារ្យនិងរបស់និស្សិត
 • ពិនិត្យមើលម៉ោងបន្ថែមសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យ
 • បង្កើតផែនការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ
 • សហការជាមួយដេប៉ាតឺម៉ង់ដើម្បីបង្កើតកាលវិភាគនិងកម្មវិធីសិក្សាវគ្គសិក្សា / តារាងពេលវេលា
 • ឌីហ្សាញវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សា / សញ្ញាបត្រនិងចេញលិខិតរដ្ឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធដល់សិស្ស
 • ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍កម្មវិធី
 • គ្រប់គ្រងបន្ទប់រៀននិងមន្ទីរពិសោធន៍
 • រៀបចំការប្រឡង
 • សម្របសម្រួលសកម្មភាពយុវជនកីឡានិងសិល្បៈ
 • ផ្ដល់នូវអនុសាសន៍សម្រាប់និស្សិត
 • ដោះស្រាយជម្លោះនិស្សិត
 • ប្រកាសកាលបរិច្ឆេទការប្រឡងនិងលទ្ធផល
 • រៀបចំប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនសម្រាប់និស្សិត

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE